ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ειδικότητά μας αποτελεί η ανακαίνιση κτηρίων, οικιών και καταστημάτων.

Αναλαμβάνουμε ανακαινίσεις κτηρίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με την επίβλεψη μηχανικών και εργοδηγών, τη χρήση κατάλληλων εργαλείων από εξειδικευμένο εργατικό τεχνικό προσωπικό, τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα και τους όρους του συμφωνητικού με 12μηνη εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασιών. Επίσης στα πλαίσια της ανακαίνισης αναλαμβάνουμε την έκδοση πολεοδομικών αδειών.